Εκπαίδευση

Γενικά για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση είναι απολύτως αναγκαία σήμερα για να διασφαλίσει την ποιότητα της δικής μας ζωής, καθώς και εκείνης των επομένων γενεών.

Κάθε Πρόγραμμα λοιπόν, που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα (ανάλογα με ηλικία, τόπο διαμονής, ενδιαφέροντα, κλπ.) ή θεματολογία (ενέργεια, απορρίμματα, νερό, γεωργία, βιώσιμη ανάπτυξη, ακτές, μεταφορές κ.α.) έχει οπωσδήποτε την αξία του.

Όμως, οι κίνδυνοι, που αντιμετωπίζει το περιβάλλον είναι οι ίδιοι σε πολλές περιοχές της χώρας μας και εκτός αυτής. Γι' αυτό, είναι εξαιρετικά χρήσιμη η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

Αυτό μας οδηγεί στη δημιουργία Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα οποία, με τη βοήθεια μοντέρνων εργαλείων επικοινωνίας, όπως το Internet, οι εμπειρίες πολλών καθίστανται εύκολα κτήμα του καθενός.

Η ΕΕΠΦ έχει δραστηριοποιηθεί, από πολύ νωρίς, σε διεθνή και εθνικά δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπου συμμετέχουν σχεδόν ένα εκατομμύριο μαθητές, με δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Αυτές τις γνώσεις τις προσφέρει στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα με 5 ολοκληρωμένα Προγράμματα:

1. Οικολογικά Σχολεία
2. Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον
3. Μαθαίνω για τα Δάση
4. Φύση Χωρίς Σκουπίδια
5. Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου

Τα τρία πρώτα προγράμματα συντονίζονται διεθνώς από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE).

Όλα τα Προγράμματα και Δίκτυα Π.Ε. της ΕΕΠΦ είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (Απόφαση ΥΠΕΠΘ, αρ. πρωτ. 39271/Γ7/ 17-04-2006, Θέμα: "Εθνικά - Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).

Συμμετοχή - Διαδικασία

Όλα τα Πρόγραμματα έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
O Υπεύθυνος για τον Συντονισμό κάθε Προγράμματος χειρίζεται το Πρόγραμμα με τη συνεργασία Συντονιστικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν, εθελοντικά, εκπαιδευτικοί και ειδικοί επιστήμονες, καθώς και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΠΦ.

Η Συντονιστική Επιτροπή σχεδιάζει το κάθε Πρόγραμμα ή προσαρμόζει ένα διεθνές Πρόγραμμα στις ελληνικές συνθήκες. Παρακολουθεί την εφαρμογή του και φροντίζει για την ανανέωση και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού.

Την διεξαγωγή του κάθε Προγράμματος στο σχολείο παρακολουθεί ο Υπεύθυνος για τον Συντονισμό του, με τη βοήθεια της Γραμματείας των Προγραμμάτων και Δικτύων Π.Ε. της ΕΕΠΦ.

Το σχολείο ενημερώνει την Γραμματεία για την πορεία των δραστηριοτήτων του, ώστε οι πληροφορίες να παρουσιάζονται στα τακτικά δελτία των Προγραμμάτων (newsletters), που ετοιμάζει η κάθε Συντονιστική Επιτροπή.
Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ή προτίθενται να συμμετάσχουν στα Προγράμματα οργανώνονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, καθώς και εκδηλώσεις βράβευσης σχολείων που διακρίθηκαν.

Σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Προσφέρεται εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις θεματικές ενότητες του Δικτύου. Για συμμετοχή στο Δίκτυο τα ενδιαφερόμενα σχολεία επικοινωνούν με τη Γραμματεία της ΕΕΠΦ (τηλ. 210 3224944, εσωτ. 113).

Το Πρόγραμμα αποτελεί διεθνές δίκτυο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Όταν το σχολείο ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης, αξιολογείται από τους συντονιστές του Προγράμματος και επιβραβεύεται με την Πράσινη Σημαία.

Το Πρόγραμμα αποτελεί διεθνές δίκτυο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1993 και απευθύνεται στα Γυμνάσια και Λύκεια, όπου ομάδες μαθητών, σε συνεργασία με άλλα σχολεία που συμμετέχουν διεθνώς στο δίκτυο, χειρίζονται ως δημοσιογράφοι κάποιο κοινό πρόβλημα του περιβάλλοντος, με εργαλείο επικοινωνίας το Internet.

Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης του Δημοτικού.

Φύση χωρίς Σκουπίδια

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και ξεκίνησε το 1996 από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, με τη βοήθεια μιας ομάδας εθελοντών συνεργατών μας και αποσκοπεί όχι απλά στο μάζεμα των σκουπιδιών αλλά, κυρίως, την ευαισθητοποίηση του Έλληνα για μια φύση χωρίς σκουπίδια, για ένα καθαρό, νοικοκυρεμένο περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και ξεκίνησε το 1999 από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και απευθύνεται σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Οι μαθητές υιοθετούν πράσινες γωνιές της περιοχής τους και ευαισθηρτοποιούνται μαθαίνοντας για την πανίδα και χλωρίδα του αστικού περιβάλλοντος.


 

Μαθαίνω για τα Δάση λογότυπο

Το Πρόγραμμα αποτελεί διεθνές δίκτυο και ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2001.  Στόχος του είναι να ενθαρρύνει σχολεία και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ώστε να συμπεριλάβουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες και τα δάση, εφοδιάζοντάς τους με τα απαραίτητα εργαλεία, καθώς και κίνητρα για να πλησιάσουν το δάσος και να μάθουν από αυτό.