Διαδικασία συμμετοχής

Διαδικασία συμμετοχής

Το βασικό Κριτήριο για το ξεκίνημα της υποψηφιότητας μιας ακτής που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον σημείου δειγματοληψίας από το οποίο λαμβάνεται δείγμα νερών κολύμβησης για μικροβιολογική ανάλυση. Οι μικροβιολογικές αναλύσεις των δειγμάτων πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα Μικροβιολογικά Εργαστήρια, τα οποία αποστέλλουν τα αποτελέσματα στη Ειδική Γραμματεία Υδάτων για να τα παρουσιάσει στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ http://www.bathingwaterprofiles.gr (Δείτε εδώ τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την "εκτύπωση των αποτελεσμάτων νερών κολύμβησης από το site του ΥΠΕΚΑ") . Τα αποτελέσματα ανανεώνονται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα και αφορούν δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, με μέγιστη απόσταση 30 ημερών, μεταξύ των δειγματοληψιών. Οι διαχειριστές οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα και να εκτυπώνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα της ακτής τους, ενημερώνοντας κάθε φορά τον Πίνακα Ανακοινώσεων.

Το όνομα και τα όρια της ακτής ορίζονται από τις επίσημες εθνικές αρχές.

Η ακτή πρέπει να προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες και την υποδομή που απαιτούν τα Κριτήρια του Προγράμματος.

Ένα συγκεκριμένο άτομο από την τοπική αρχή οφείλει να ασχολείται ειδικώς με το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες». Την πρώτη χρονιά η ακτή συμμετέχει ως υποψήφια.

Η ΕΕΠΦ, ως Εθνικός Χειριστής του Προγράμματος, αποστέλλει εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους διαχειριστές ακτών και μαρινών, βραβευμένους προηγούμενων χρόνων και νέους υποψήφιους, τις σχετικές αιτήσεις με τις οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους, που πρέπει να επιστραφούν σε τακτή προθεσμία. Οι αιτήσεις ελέγχονται για την πληρότητά τους και τυχόν παραλείψεις επισημαίνονται ώστε να τακτοποιηθούν μέσα στην προθεσμία.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας  προωθούνται στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων (ΕΕΚ) των Γαλάζιων Σημαιών, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι αρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α. και άλλων σχετικών με το πρόγραμμα φορέων. Η ΕΕΚ εξετάζει, με τη βοήθεια του Υπεύθυνου Συντονισμού, τις αιτήσεις, ειδικότερα όσες τυχόν κρίνονται επισφαλείς λόγω μερικών, όχι ουσιωδών ελλείψεων και συντάσσει έκθεση με την οποία διαβιβάζει την πρότασή της, με τα στοιχεία των ακτών και μαρινών που θεωρεί άξιες βράβευσης, στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων, που εδρεύει στη Δανία.

Η Διεθνής Επιτροπή Κρίσεων, που και αυτή αποτελείται από εκπροσώπους επισήμων διεθνών φορέων που έχουν σχέση με το Πρόγραμμα και τα Κριτήριά του, εξετάζει με τη σειρά της τις εκθέσεις και προτάσεις που της διαβιβάζονται από τους εθνικούς χειριστές των χωρών που συμμετέχουν και αποφασίζει τελικά για τις βραβεύσεις των υποψηφίων ακτών και μαρινών της κάθε χώρας, για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Προκειμένου να διατηρήσει μια ακτή τη "Γαλάζια Σημαία" καθ΄όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η ακτή αξιολογείται για την οργάνωσή της και τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια από επιθεωρητές του Εθνικού Χειριστή κάθε χώρας αλλά και από τους επιθεωρητές του Διεθνούς Συντονιστή.

Οι εθελοντές επιθεωρητές, Έλληνες και ξένοι, επισκέπτονται τις βραβευμένες ακτές και μαρίνες της χώρας μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και ελέγχουν αν τηρούνται σε αυτές όλα τα Κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος.

Αν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί μικρό πρόβλημα ή παράλειψη που μπορεί, αφού επισημανθεί στο διαχειριστή, να αντιμετωπιστεί αμέσως, δε δίνεται εντολή απόσυρσης της Γαλάζιας Σημαίας. Αν όμως το πρόβλημα είναι σοβαρότερο, απαιτείται από τον Υπεύθυνο Συντονισμού η απόσυρση της Γαλάζιας Σημαίας για χρονικό διάστημα 3 ως 15 ημερών, με υποχρεωτική αντίστοιχη πληροφόρηση για το γεγονός στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Σε περίπτωση πολύ σοβαρής παράλειψης ή κακής παρουσίασης, αποσύρεται οριστικώς, με εντολή του Υπεύθυνου Συντονισμού, η Γαλάζια Σημαία και η ακτή αφαιρείται από τους πίνακες βραβευμένων ακτών των ιστοσελίδων, τόσο του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” όσο και της ΕΕΠΦ.

Οι Συντονιστές του Προγράμματος (FEE, ΕΕΠΦ) δεν οφείλουν να προειδοποιούν για την ημερομηνία της επίσκεψης, η επιθεώρηση δηλαδή γίνεται είτε ενημερώνοντας τον διαχειριστή για την ημερομηνία επίσκεψης, είτε απροειδοποίητα, κατά την κρίση του Συντονιστή.